Laddar innehåll...
Hisab/Joker AB miljö och hållbarhetspolicy

Detta dokument syftar till att redogöra för Hisab/Joker AB:s miljöpolicy och hur företaget inom ramen för dess verksamhet arbetar med miljö- och hållbarhet. Hisab/Joker AB värnar om miljön och strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och miljövänligt sätt. Genom att ha en tydlig miljöpolicy vill företaget informera sina anställda, samarbetspartners och allmänheten om de åtaganden och mål vi antagit för att minska vår miljöpåverkan.


Detta dokument avser därför att ge en översikt av de viktigaste principerna och åtgärderna som Hisab/Joker AB arbetar med för att bidra till en bättre miljö och hållbar utveckling. Denna policy har tagits fram utifrån företagets primära fokusområden och struktureras utefter hur vi påverkar och vad vi kan påverka. Vi har identifierat policyns innehåll genom en gedigen analys av såväl omvärlden, policyutvecklingen, samhällsdiskursen, branschen och företagets verksamhet, vilka därigenom följande tre ledord fastställts: miljöpåverkan, effektivitet och hållbarhet. Dessa är avsiktligt ”vittomfattande” och inbegriper såväl övergripande som tekniska komponenter av hur vi på Hisab/Joker AB förhåller oss till miljön.


Hisab/Joker AB bevakar aktivt den gällande lagstiftning och regler som är relevanta för sin verksamhet. Vidare avser också företaget att ligga i framkant av den policyutveckling som sker inom respektive produktområden. Utöver rent lagligt förankrade aspekter av Hisab/Joker AB:s dagliga arbete så präglas den här miljöpolicyn av allmänt accepterade och etablerade bestämmelser vilka företaget står bakom. Följaktligen garanterar härmed Hisab/Joker AB att denna policy överensstämmer med relevanta lagkrav och därmed implementeras i företagets samtliga verksamhetsområden.

Miljöpåverkan

Hisab/Joker AB är ett företag som är aktivt inom partihandeln med en tillika grossistverksamhet vars verksamhet primärt riktar sig till de nordiska länderna. Hisab/Joker AB ser med gott mod på framtiden, och företaget har en hög miljömedvetenhet, samt avser att förebygga och aktivt minska sin miljöpåverkan. Som en del av denna process har Hisab/Joker AB tillämpat ett antal åtgärder där vi bland annat lägger stort fokus på att identifiera hur vi påverkar och vad vi kan påverka.


Verksamheten 

Hisab/Joker AB är Nordens ledande B2B-företag inom party, maskerad, säsongsprodukter, personliga presenter, namnprodukter, souvenirer, spel, bartillbehör, leksaker och licensprodukter. Verksamheten är som sådan mångfacetterad och komplicerad, vilket medför att vår produktportfolio och arbete kring såväl inköp, försäljning, marknad och logistik är sammanfogad och under ständig förbättring. På grund av detta har Hisab/Joker AB antagit ett mer horisontellt synsätt i fråga om att identifiera företagets miljöpåverkan.

Följaktligen kan vi därmed redogöra att Hisab/Joker AB lägger stor vikt vid intern kommunikation för att dels; konsolidera inköp och sändningar, koordinera försäljning och hanteringen kring order, vara mer effektiva och strategiska i vår marknadsföring. Inom ramen för detta kan det vidare kommuniceras att företaget åtar sig att sträva efter ständig förbättring i syfta att minska sin miljöpåverkan. Vi vill bidra och vara en positiv kraft i samhället.Hur påverkar vi?

För att illustrera vår miljöpåverkan har vi tagit fram ett förenklat miljöflödesdiagram:

Förenklat miljöflödesdiagram: Gustaf Bergh 2023.

Detta diagram ger en tydlig överblick av företagets verksamhet utifrån perspektivet miljö och fastslår samtidigt företagets övergripande miljöpåverkan och hur vi kan arbeta med detta. I miljöflödesdiagrammet så finns det fem övergripande områden där företaget påverkar, vilka är; leverantörer, transporter, internt på Hisab/Joker AB, hos våra kunder och slutkunden.


Leverantören

Hisab/Joker AB har som krav att samtliga leverantörer kännetecknar och tar del av vår uppförandekod, vilket utifrån företagets perspektiv är en säkerhet för att uppnå vår vision tillsammans med våra leverantörer. Vi ställer stora krav att såväl teknisk som mer allmän dokumentation finns tillgänglig i fråga om material, produktion och fabriksdata. Som en stor del av detta läggs stort fokus på dokumentation såsom b.la. sociala inspektionsrapporter, vilket betraktas som en tydlig indikator på hur en leverantör ”presterar”. Vidare har företaget stor tillit till de tredjepartsorgan, i vilka företagets produkter testas och bedöms utifrån de regler och lagkrav som finns. Därigenom påverkar vi även våra leverantörer att hantera material, produkter och tillverkningsprocessen med yttersta tillförsikt. Vi ser oss härigenom som en bidragande kraft till en ökad produktsäkerhet inom Sverige, EU och världen.

Transporten
För oss som företag verksamma inom partihandeln med en omfattande grossistverksamhet är transporter en stor del av företagets miljöpåverkan. Gällande transporter strävar vi efter att hitta de bästa alternativen och vi har stort förtroende för de transportbolag som transporterar våra varor.
 
En stor del av vårt fokus på transporter handlar om konsolidering och samlastning av sändningar från utlandet. Vi ser konsolidering via strategiskt genomförda inköp både storleksmässigt och geografiskt planerade som en central del i hur vi kan minska vår påverkan vad gäller transporter.

Hisab/Joker AB
Detta avsnitt syftar på företagets huvudsakliga verksamhet vilken är förlagd till Härdgatan 3 i Varberg. Här har företaget huserat sedan 2013, då byggnationen av nya lagret stod klart. År 2021 skedde en tillbyggnad och numera är byggnaden 7400 kvadratmeter. I Varberg arbetar till vardags ca 35 medarbetare med kundservice, försäljning, inköp, marknad, produktutveckling, it, lager och logistik. Vår anläggning är i enighet med gällande lagkrav och standarder väl rustad för att bedriva en omfattande grossistverksamhet och samtidigt ha ett tydligt fokus på effektivisering.

Vår anläggning är försedd med solceller och vi är stolta att kunna bidra till användandet av förnybara energikällor. Genom att omvandla solljus till elektricitet har vi som organisation en tydlig vision om att kunna bidra till minskningen av koldioxidutsläpp och således medverka till en renare miljö. För att ta vara på elen som genereras av solceller har vi även installerat ett batteri, vilket gör att vi är mer resurseffektivare än någonsin. Vi använder oss även av bergvärme för uppvärmningen av byggnaden, vilket vi betraktar som en miljövänlig och effektivt metod.

Vidare har företaget fokus på att mer effektivt hantera sin interna energiförbrukning genom att aktivt justera belysning, temperaturer och generella elanvändning. Att minska vår energiförbrukning ser vi som ett viktigt instrument i hur vi aktivt kan anpassa vår verksamhet efter behov, bland annat vid högsäsong, årstid eller liknande.

Vidare har Hisab/Joker AB förminskat sin pappersförbrukning avsevärt de senaste åren. Detta genom ett än mer digitaliserat system för lager och logistik. Vi har i samband med detta genomfört avsevärda förbättringsåtgärder i den alldagliga hanteringen av såväl packprocessen som fakturahanteringen. Genom att använda digitala verktyg för att övervaka och hantera lager kan vi minska vår klimatpåverkan. Digitala verktyg kan bidra till att optimera lagerhanteringen, och minska onödig förbrukning av såväl resurser som energi.

 

 

Vidare arbetar vi efter någonting vi kallar ständig förbättring. Inom ramen för detta lägger Hisab/Joker AB stort fokus på att ta fram förbättringsåtgärder för att bli en alltjämt bättre organisation. Vår förbättringssträvan har kommit att bli kraftigt förankrad i vår vision om att bli en mer hållbar aktör. Exempelvis har företaget under lång tid lagt fokus på att förbättra och anpassa lådor till att bättre överensstämma med måtten på en EU-pall. Detta projekt har många fördelar, dels nyttjar vi bättre våra utrymmen och därmed minskar vår resursförbrukning, dels har vi ett mer strategiskt inköps- och försäljningstänk kring just detta. Bland annat möjliggör implementeringen av en så kallad ”standardlåda” att vi i en betydligt högre grad än tidigare kan återanvända material, vilket vi ser som en central del av att minska vårt klimatavtryck.

Hisab/Joker AB är lyhörda för vad framtiden har att utvisa, vår ökade miljömedvetenhet har bidragit till att vi stadigt kunnat minska andelen material som anses påverka miljön negativt. Våra produkter utvecklas också i symbios med denna miljömedvetenhet, vi tar bort onödig plast, komplicerade förpackningar och har en vision om att en dag kunna ligga i framkant vad gäller förpackningar.

Kunder och slutkunder

Vår vision är att våra kunder ska kunna agera hållbart med oss som leverantör. Vi har en bred kundkrets och eftersom vi verkar i flertalet länder ställer detta höga krav på våra produkter och förpackningar. Utöver rent lagligt förankrade krav har vi Hisab/Joker AB inom detta område ett stort fokus på att tydligt kommunicera detaljer om material, förpackningar och produkterna i sin helhet. Vår organisation arbetar kontinuerligt med att kunna erbjuda så bra information som möjligt så att våra kunder ska kunna sortera och hantera avfall utefter senaste standard.

För att erbjuda våra kunder produkter som kan hanteras på ett hållbart sätt håller vi oss ständigt uppdaterade, ser till att vi har rätt kompetens och blicken mot framtiden. När våra kunder får möjligheten att agera hållbart vill vi att detta ska gälla även slutkunden. Genom tydliga produkter, instruktioner, märkningar och förpackningar kan vi bidra till att våra varor i slutändan kan ingå i den framtida cirkulära ekonomin.

 

En effektiv organisation

Som föregående avsnitt visar finns det ett antal områden som är relevanta för uppbyggnaden och formuleringen av denna policy. Som företag har vi stort förtroende till just effektiviseringens roll i hur vi som organisation kan arbeta mer hållbart. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och strävar att hålla god kvalité i de lagändringar som kräver åtgärder. I föregående avsnitt gick vi igenom vilka mer konkreta idéer och åtgärder Hisab/Joker AB har realiserat.

Vår vision framöver bygger på att fortsätta med små effektiviseringar för att bli en bättre och mer hållbar leverantör. Vi ser med gott mod på den utveckling som sker inom området miljö och kommer med entusiasm följa detta.

 


En hållbar organisation

En annan viktig faktor för företaget är hållbarhet. Hisab startades 1983 och sedan köpet av det konkursade Göteborgsföretaget Joker år 2000 så är företagsnamnet Hisab/Joker AB. Genom årens gång har företaget växt stadigt och idag står företaget på en hållbar grund, vilket också medför att vi kan ta hållbara beslut.

Som en del i arbetet med att vara en hållbar organisation har vi utöver vårt generella miljöfokus, vilken denna policy handlat om hittills ett stort fokus även på att främja social och ekonomisk hållbarhet. I detta avseende vill vi vara en positiv kraft i samhället och försöker bidra till social och ekonomisk hållbarhet genom att stödja diverse organisation inom såväl samhället som idrotten. Vi ser exempelvis ett aktivt föreningsliv som en central pelare i hur vi bygger ett hållbart samhälle.